สถานที่ : โรงพยาบาลนวเวช
เจ้าของสถานที่ :โรงพยาบาลนวเวช
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
ลักษณะงาน : ตัดกำแพงคอนกรีต(Wire Saw) ตามแนวทั้งชั้น