สถานที่ : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของสถานที่ : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ว่าจ้าง : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะงาน : งานตัดบันไดขึ้นชั้น 2 (คณะแพทยศาสตร์)