24
Jul

ตัดเสาโรงแรมดุสิตธานี ที่มีผลงานจิตรกรรมบนเสาสองต้นในห้องอาหาร ห้องอาหารเบญจรงค์ ผลงานของ ‘ท่านกูฎ’ ไพบูลย์ สุวรรณกูฎ

เป็นการตัดคอนกรีตที่มีคุณค่าทางจิตใจเยอะมาก
เป็นการตัดคอนกรีตที่มีความละเอียดสูงและเป็นการตัดคอนกรีตที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ลูกค้าเลือกเราเพราะเราคือ “ทรัพย์วลิน”
We work with quality team work.
"We are subvalin"
#จุดเริ่มต้นของเรื่องราว #เสาในห้องเบญจรงค์ #งานวาดโดยท่านกูฏ

3
6
4
7
5
3-DCP-Here-for-Bangkok